Vaasan kaupungin kulttuurikeskus etsii projektikoordinaattoria

9.11.2012

Vaasan kaupungin kulttuurikeskus etsii projektikoordinaattoria

Vaasan kaupungin kulttuurikeskuksessa on haettavana projektikoordinaattorin määräaikainen tehtävä ajalle

1.12.2012–31.1.2014.

Projektikoordinaattorin tehtävät liittyvät Vaasan Kasarmialueen kulttuurilliseen kehittämiseen, sisällöllisten

toimintamallien luomiseen ja Kasarmilla toimivien eri tahojen välisen yhteistyön tiivistämiseen. Alue on

kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä vanha puukasarmialue, jossa osa toimijoista

työskentelee kulttuurinalalla, osa muilla aloilla. Kulttuurikeskus on projektilla luomassa alueesta yhtenäistä

kokonaisuutta, Kulttuurikasarmia, joka tulevaisuudessa toimii luovien alojen keskuksena, eläväisenä ja kiinnostavana

kulttuurikeskittymänä Vaasassa.

Projektin tavoitteena on nostaa Kasarmialueen kulttuurillista profiilia, laajentaa alueen liiketoimintaa ja

verkostoitumista sekä houkutella ihmisiä löytämään ja ottamaan alue omakseen. Projektilla ollaan kehittämässä

Kasarmin vetovoimaisuutta ja luomassa Vaasalle nähtävyyttä, joka tarjoaa vaasalaisille ja matkailijoille

elävää toimintaa ja monipuolista kulttuuritarjontaa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään taide-, kulttuuri- tai markkinointialan koulutusta ja työkokemusta,

sekä kokemusta projektityöskentelystä. Työ on itsenäistä ja vaatii organisaatiokykyä sekä valmiutta

toimia yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Kielivaatimuksena edellytetään suomen ja ruotsin kielen

hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Projekti toteutetaan Pohjanmaan liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Vapaamuotoinen hakemus, cv ja mahdolliset liitteet toimitetaan osoitteella:

Sanna Bondas, Kulttuurikeskus/Vaasan kaupunginkirjasto, PL 235, 65101 Vaasa

Hakuaika

 

 

: 1.-14.11.2012, klo 16.15 mennessä

Työn kesto

 

 

: määräaikainen 1.12.2012 – 31.1.2014 (14 kk)

Palkka

 

 

: 2 276,40€/kk

Työaika

 

 

: 36h 15min/vko

Lisätietoja

 

 

:

Sanna Bondas

Kulttuurijohtaja I Kulturchef

PL 235, 65101 Vaasa I PB 235, 65101 Vasa

Puh I Tfn +358 6 325 3700, +358 40 139 4048

sanna.bondas@vaasa.fi

www.vaasa.fi

 

 

I www.vasa.fi

Vasa stads kulturcenter söker projektkoordinator

På Vasa stads kulturcenter ledigförklaras en visstidsuppgift som projektkoordinator för tiden 1.12.2012–

31.1.2014.

Projektkoordinatorns uppgifter ansluter sig till kulturellt utvecklande av Kasernområdet i Vasa, skapande av

innehållsliga verksamhetsmodeller och förtätande av samarbetet mellan de olika aktörerna som fungerar i

Kasernen. Området är kulturhistoriskt och arkitektoniskt ett betydande gammalt träkasernområde, där en

del av aktörerna arbetar inom det kulturella området, en del inom andra områden. Kulturcentrets avsikt

med projektet är att skapa en enhetlig helhet av området, Kulturkasernen, som i framtiden fungerar som

ett centrum för kreativa branscher, som en livfull och intressant kulturkoncentration i Vasa.

Projektets mål är att höja Kasernområdets kulturella profil, att utvidga företagsverksamhet och

nätverkande på området samt att hjälpa människorna att hitta området och lära känna det. Projektet

utvecklar Kasernens attraktivitet och ger Vasa synlighet genom livfulla aktiviteter och ett mångsidigt

kulturutbud för stadsborna och turisterna.

Av den som väljs till uppgiften förutsätts utbildning och arbetserfarenhet inom konst-, kultur- eller

marknadsföringsbranschen samt erfarenhet av projektarbete. Arbetet är självständigt och kräver

organisationsförmåga samt färdigheter att samarbeta med olika aktörer. Språkkunskapskravet är god

förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken.

Projektet genomförs med ERUF-finansiering beviljad av Österbottens förbund.

Fritt formulerad ansökan, cv och eventuella bilagor inlämnas till:

Sanna Bondas, Kulturcentret/Vasa stadsbibliotek, PB 235, 65101 Vasa.

Ansökningstid:

 

 

1.-14.11.2012, före kl. 16.15

Arbetet pågår:

 

 

visstidsanställning 1.12.2012 - 31.1.2014 (14 mån.)

Lön:

 

 

2 276,40 €/mån.

Arbetstid:

 

 

36h 15min./vecka

Tilläggsinformation:

Sanna Bondas

Kulttuurijohtaja I Kulturchef

PL 235, 65101 Vaasa I PB 235, 65101 Vasa

Puh I Tfn +358 6 325 3700, +358 40 139 4048

sanna.bondas@vaasa.fi

www.vaasa.fi

 

 

I www.vasa.fi