Säännöt

Suomen Kirjailijanimikkoseurat ry (NIMIKOT) säännöt

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kirjailijanimikkoseurat – De litterära sällskapen i Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on kulttuurin ja kirjallisuuden edistäminen, toimia jäsentensä yhteistyöelimenä ja  tukea jäsenyhdistyksiään niiden sääntöjen mukaisessa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä aloitteita ja kannanottoja, antaa lausuntoja kirjallisuuden ja kulttuurin kehittämiseksi, järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia kuten esitelmätilaisuuksia, luentoja, näyttelyitä, teemapäiviä, tietojen- ja materiaalinkeruukampanjoita sekä osallistua muiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Yhdistys voi harjoittaa tarkoituksiinsa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoitukseen liittyvää yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua ansiotoimintaa.

Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia,lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. §  Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteriin merkitty yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. tai tarkoitusperiä.

4. §  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

6. § Hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vuosikokous valitsee vähintään yhden ja eninträän kaksi tilintarkastajaa ja vähintään yhden ja enintään kaksi varatilintarkastajaa.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen oikeuttaman jäsenen kanssa.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeudellisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Tätä äänioikeutta käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama virallinen edustaja. Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kuinniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.      Valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle nin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.§  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.