Jacob Tegengren

Jacob Tegengren sällskapet rf

Perustettu 1985

Kotipaikka Vörå

Jäsenmäärä n.100

 

Yhteystiedot

Ordförande Erik Liljeström
Skidstuguvägen 5
66600 Vörå
050 5275042

erik.liljestrom@netikka.fi

Seuran kotisivu

 

Föreningens ändamål är att sla vakt om minnet av författaren Jacob Tegengrens verksamhet som poet, folkbildare, ornitolog, amatörarkeolog och bankdirektör.

Sällskapet skall sprida kunskap om Tegengrens litterära respektive arkeologiska verksamheter och vårda deminnestaty sällskapet reste i Vörå 1990 och ta hand om makarna Tegengrens grav på kyrkogården i Vörå.

Sällskapet anordnar årshögtrider, seminarier och andra tillställningar med anknytning till Jacob Tegengren.

Sällskapet har också gett ut en kasset (Flammande låga på hemgårdshärd) med sånger och texter av Jacob Tegengren.

Seuran päämääränä on vaalia kirjailija Jacob Tegengrenin muistoa runoilijana, kansansivistäjänä, ornitologina ja amatööriarkeologina. Seura pyrkii levittämään tietoa Tegengrenin kirjallisesta sekä arkeologisesta toiminnasta.

Tegengrenin seura hoitaa muistopatsasta, jonka seura pystytti Vöyrin keskustaan 1990. Patsaan on tehnyt Tea Helenelund. Seura hoitaa myös Tegengrenien hautaa Vöyrin kirkkomaalla.

Seura järjestää vuosijuhlia, seminaareja ja muita tapahtumia Jacob Tegengrenin muistoa kunnioittaen.

Seura on julkaissut kasetin, jossa on Jacob Tegengrenin tekemiä lauluja ja sanoituksia.

Jacob Tegengrendagen (1875-1956) i Vörå 31.8.2014

En klar dag i början av hösten fungerade som bakgrund till firande av Tegengrendagen 2014.

Dagen började med kyrkklockornas klang över åkrarna i Vörå. Kyrkoherde Ulf Sundsten läste Jacob Tegengrens dikter som en del av gudstjänsten. Lämpligt tema för gudstjänsten var självrannsakan som enligt många är den tunga biten av Tegengrens diktning. Det är lättare att närma sig hans naturskildringar och hur han försiktigt närmar sig tillvarons djupare inre och bärande kraft.

Tegengren kvartetten framförde andliga sånger med texter av Jacob Tegengren. Kvartetten består av  Ann-Lis och Åke Lillas samt Inger och Ingvald Back. När Tegengren var medlem av psalmbokskommittén 1922-27 skrev han ett antal psalmer och andliga sånger som sällan framförs numera.

Översättningar av Tegengrens poesi till finska finns numera tack vare Kaj Chydenius. De har blivit upplästa på Tegengrensällskapets möten.

Efter gudstjänsten, Erik Liljeströms tal, blomsterhyllningen vid graven och en lunch, flyttade sig sällskapet till Tegengrengården på Norrvallabacken för ett möte. Under mötet publicerades segrarna i sällskapets dikttävling 2014 för unga skribenter samt mottagare av stipendier:

75 €: Emma Löfdahl och Vera Turtonen

50 €: Erica Backlund, Kim Berglund, Rasmus Bokull, Julia Jünger, Hannes Sjöblom, Emelie Nygård, Jens Småros.

Tema för tävlingen var denna gång Tegengrens blommor och formen för skrivandet var poesin. Utvärderingen skedde på basen av dikternas innerlighet, om de sticker ut och om de bringar budskap om något. Somdomare i tävlingen fungerade Karin Lönnqvist från Stangelii vänner från Kalmar i Sverige och undertecknad.  Alla skribenter var under vårterminen elever i åk 7-9 i Tegengrenskolan.

Nästa år har det gått 140 år från Jacob Tegengrens födelse och Tegegrensällskapet fyller 30. Vi väntar alltså på år2015 och planerar en festdag till slutet av augusti.

I levande och döda poeters sällskap i Vörå september 2014

Marja-Lena Södergård, ordförande i litteraturutskottet

 

Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen och ordförande och medlemmar till utskotten.

 

Till ordförande för år 2016 valdes Ingvald Back. Teckningsrätt ges åt ordförande och sekreterare.

 

Övriga styrelsemedlemmar utgör:    

Kurt Söderberg (förslag vice ordf.), suppleant Olav Björk

Gustav Lundström, suppleant John Österlund

Ralf Toppar, suppleant Kurt Henriksson

Svea Södergård, suppleant Dorothy Röj

Bernice Eklund, suppleant Inger Back 

Leif Öling, suppleant Tomas Klemets

Marja-Lena Södergård sekr, suppleant Barbara Blomström-Strand

 

Kassör att tillsättas:

Förslag: Debora Strand eller Bernice Eklund

Jacob Tegengrenin (1875-1956) päivä Vöyrillä 31.8.2014

Kuulas alkusyksyn päivä toimi taustana vuoden 2014 Tegengrenpäivän vietolle.

Päivän aloitus oli kirkonkellojen kaiku yli Vöyrin vainioiden. Kirkkoherra Ulf Sundsten luki Jacob Tegengrenin runoja osana jumalanpalvelusta. Sopivasti oli teeman itsetutkiskelu joka on monen mielestä Jacob Tegengrenin runouden raskaampaa osaa. Helpommin lähestyttäviä ovat hänen luontokuvauksensa sekä varovainen lähestyminen olemassaolon syvempää olemusta ja kantavaa voimaa.

Tegengren kvartetti esitti Jacob Tegengrenin sanoittamia hengellisiä lauluja. Kvartetti koostuu Ann-Lis ja Åke Lillaksesta sekä Inger ja Ingvald Backista. Ruotsinkielisen virsikirjakomitean jäsenenä 1922-27 Tegengren tuli kirjottaneeksi useita virsiä ja hengellisiä lauluja joita harvemmin esitetään.

Käännöksiä Tegengrenin runoudesta suomeksi on olemassa, kiitos Kaj Chydeniuksen. Niitä on jo esitetty seuramme kokouksissa.

Kirkonmenojen, Erik Liljeströmin puheen, haudan koristamisen ja lounaan jälkeen seurue siirtyi Tegengren taloon Norrvallan mäelle juhlakokoukseen jossa mm. julkaistiin vuoden 2014 nuorten kirjoittajien stipendien vastaanottajat:

75 €: Emma Löfdahl och Vera Turtonen

50 €: Erica Backlund, Kim Berglund, Rasmus Bokull, Julia Jünger, Hannes Sjöblom, Emelie Nygård, Jens Småros.

Aiheena oli Tegengrenin kukat ja kirjoituksen muoto oli runous. Arviointi perustui runojen intensiivisyyteen, erityisyyteen ja sanomaan. Runojen arvioinnissa toimivat Karin Lönnqvist Stangelii vänner yhteisöstä Kalmarista Ruotsista sekä allekirjoittanut. Kaikki kirjoittajat olivat keväällä yläkoulun oppilaita.

Ensi vuonna on Jacob Tegengrenin syntymästä kulunut 140 vuotta ja Tegengrenseura viettää 30 vuotista olemassaoloaan. Odotamme siis juhlavuoden 2015 alkua suunnitellen juhlapäivää elokuun lopulle.

Elävien ja kuolleiden runoilijoiden seurassa Vöyrillä syyskuussa 2014

Marja-Lena Södergård, kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja